ДОДАТОК XXIII - Глосарій термінів

ДОДАТОК XXIII

ДО ГЛАВИ 10

Глосарій термінів

Наступний глосарій термінів призначений для пояснення значень певних термінів, що використовуються у Главі 10 Розділу IV («Конкуренція») цієї Угоди. Цей глосарій не має юридичної сили і не обмежує розуміння положень цієї Глави.

(a) Території з надзвичайно низьким рівнем життя або зі значним рівнем безробіття: це території, економічна ситуація у яких є надзвичайно несприятливою стосовно ЄС у цілому. Ця умова виконується, якщо регіон або субнаціональна географічна адміністративна одиниця з середньою кількістю населення приблизно від 800 000 до 3 000 000 жителів має валовий внутрішній продукт (ВВП) на душу населення, визначений відповідно до стандартів купівельної спроможності, менший ніж 75% в середньому в Союзі.

(b) Значне порушення економічної рівноваги: Порушення, що розглядається, повинно глобально впливати на економіку згаданої Сторони або однієї з держав-членів. Порушення не може вважатися значним в контексті цього розділу, якщо воно обмежене одним з регіонів Сторін або частиною їхніх територій.

(c) Послуги, що становлять загальний економічний інтерес (ПЗЕІ): цей термін визначає економічну діяльність, яку органи державної влади визначають як таку, що має особливу важливість для громадян, і яка не могла б здійснюватися (або здійснювалася б за інших умов) у разі відсутності державного втручання. Ця діяльність має особливі характеристики у порівнянні з загальним економічним інтересом інших видів економічної діяльності.

(d) Державні підприємства: будь-яке підприємство, щодо якого державні органи прямо чи опосередковано здійснюють визначальний вплив через право власності на нього, фінансову участь у ньому або правила управління ним.

(e) Виключні права: це права, які надаються державою-членом певному підприємству будь-яким законодавчим, регуляторним чи адміністративним актом, що забезпечує йому право надавати послугу чи здійснювати діяльність у межах певної географічної одиниці.

(f) Спеціальні права: це права, надані державою-членом обмеженій кількості підприємств, які, в межах певної географічної території та в інший спосіб, ніж обумовлено об’єктивними, пропорційними та недискримінаційними критеріями:

  • обмежують до двох чи більше кількість таких підприємств, яким дозволяється надавати послугу чи здійснювати діяльність, або
  • визначають декілька конкуруючих підприємств, яким дозволяється надавати послуги чи здійснювати діяльність, або
  • надають будь-якому підприємству або підприємствам будь-які правові або регуляторні переваги, які істотно впливають на здатність будь-якого іншого підприємства надавати таку ж послугу або здійснювати таку ж діяльність у межах тієї ж географічної одиниці за практично однакових умов.

(g) Важливий проект загальноєвропейського інтересу або спільного інтересу Сторін: проект є важливим та відповідає загальноєвропейському інтересу чи спільному інтересу Сторін лише у разі, якщо:

(i)  допомога стосується проекту, відносно якого чітко визначені умови його виконання, в тому числі його учасники та цілі;

(ii) проект повинен мати загальноєвропейський інтерес у тому розумінні, що переваги, які досягаються метою проекту, не повинні обмежуватися однією державою-членом чи державами-членами, які реалізують проект, але поширюватимуться на ЄС в цілому,

або

він має бути у спільних інтересах Сторін у тому розумінні, що переваги, які досягаються метою проекту, поширюватимуться на обидві Сторони;

(iii) проект має бути дуже важливим з точки зору його суті та обсягу: це має бути значимий проект відповідно до його цілей та проект значного масштабу.

(h) Державна монополія комерційного характеру: державні монополії комерційного характеру є монополіями, через які центральні, регіональні чи місцеві органи влади або будь-які інші державні установи Сторони можуть, відповідно до закону чи фактично, контролювати, визначати чи суттєво впливати, прямо чи опосередковано, на імпорт чи експорт між Сторонами. Положення Угоди стосовно державних монополій комерційного характеру застосовуються також до монополій, уповноважених Сторонами.