Статистика

Основний зміст та зобовʼязання України

Співробітництво у сфері статистики передбачено главою 5 "Статистика" розділу V "Економічне та галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Передбачається імплементація Україною законодавства ЄС (аcquis) у сфері статистики. Положення законодавства викладені в щорічно поновлюваному Збірнику статистичних вимог (за згодою Сторін додається до Угоди про асоціацію).

Органи асоціації

Кластер 1 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Україна – ЄС Комітету асоціації.

Відповідальні органи в Україні

Державна служба статистики України

Очікувані результати

Покращення системи поширення офіційної (державної) статистичної інформації за допомогою сучасних та інтегрованих інструментів розповсюдження інформації, зокрема веб-сайтів та зручних баз даних, тощо.

Підвищення якості офіційної (державної) статистики у співпраці з іншими виробниками та користувачами даних, розробка та впровадження системи забезпечення якості, включаючи підготовку і публікацію звітів про якість.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

Здійснюється розроблення проекту Закону, що спрямований на гармонізацію національної системи статистики із відповідними принципами ЄС в частині умов для провадження діяльності органів національної системи державної статистики, зокрема принципом професійної незалежності.

Передбачає утворення Національної ради з питань статистики, що має вирішити питання закріплення координуючої ролі Держстату у формуванні цілісної національної системи офіційної статистики та забезпечити її відповідність фундаментальним принципам офіційної статистики ООН, Кодексу норм європейської статистики, а також Компендіуму статистичних вимог.

Затверджено Рекомендації щодо підготовки та погодження стандартного звіту з якості державного статистичного спостереження (наказ Держстату від 05.02.2014 № 27).

Проведено Глобальну оцінку національної статистичної системи України.

Затверджено Методологічні положення щодо забезпечення статистичної конфіденційності в органах державної статистики (наказ Держстату від 15.02.2017 № 41).

Триває імплементація актів законодавства ЄС у сфері статистики.

Розвиток статистики за галузями:

  • Затверджено новий інструментарій для проведення державного статистичного спостереження щодо діяльності колективних засобів розміщування (наказ Держстату від 16 липня 2018 року № 151), який гармонізовано з Регламентом (ЄС) № 692/2011 Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 2011 року стосовно європейської статистики туризму, завдяки чому очікується удосконалення статистичної звітності з питань туризму відповідно до європейських та міжнародних стандартів, у тому числі рекомендацій Всесвітньої туристичної організації.
  • Кабінетом Міністрів України затверджено Програму розвитку державної статистики до 2023 року (постанова від 27 лютого 2019 року № 222), якою визначені стратегічні напрями та завдання держстатистики, а також очікувані результати та які має на меті реформування державної статистики для забезпечення потреб суспільства в об'єктивній та неупередженій статистичній інформації.
  • На засіданні комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України від 17.08.2018 № 15 схвалено аналітичний звіт щодо методологічних підходів  визначення системи показників, джерел інформації та міжнародної практики щодо оцінки обсягів кінцевого споживання енергії домогосподарствами за цілями призначення, які будуть використані при підготовці методології відповідних розрахунків.